×

Set Volume

iOS 14 +

Notes

Sets the devices volume.

Syntax

setVolume(level: <#Double#>)

Example

setVolume(level: 0)